82831168_2837420779649328_4844604010444881920_n

BosscyBoySS… twórcy kultury polskiej: SEBASSTIAN SKALSKI (artysta, wizjoner, fotografik, designer, producent) i MICHAŁ KOSSMA SKALSKI (manager, product manager) od 21 marca 2015 roku, tworzą prywatny i zawodowy duet. Wspólnie zrealizowali wiele gal charytatywnych (m.in. na rzecz Fundacji Ewy Błaszczyk Akogo? i Fundacji „One są bosskie”) i ważnych projektów jak „Biblia prawdziwego piękna”, „Polki mają głos / The voice of polish women”, „Moje Muzy, moje życie bez retuszu i tajemnic”, „100 Polaków 1 Polska”, „BosscyBoySS & MUZY: Urodzeni dla miłośći”, „Życie bosskie jest!”. 22 marca 2019 roku powołali Fundację „One są bosskie” o Polkach, dla Polek, z Polkami. 20 grudnia 2019 roku w Portugalii zawarli związek małżeński. Odnaleźli równowagę, spełniając się w sztuce, w miłości i życiu. Świadomi realizują swoje marzenia i pragnienia, ale również dzielą się swoją empatią, energią, wizjonerstwem i pasjami z innymi.

DivineBoySS … creators of Polish culture: SEBASSTIAN SKALSKI (artist, visionary, photographer, designer, producer) and MICHAŁ KOSSMA SKALSKI (manager, product manager) from March 21, 2015, form a private and professional duo. Together, they realized many charity galas (including for the Ewa Błaszczyk „Akogo?” Foundation and the „One są bosskie” Foundation) and important projects such as „The Bible of True Beauty”, „The voice of polish women”,”Mu muses mu life without retouching and secrets”,” 100 Poles 1 Poland”,”DivineBoySS & Muses: Born for love”,”Life is Divine!”. On March 22, 2019, they established the „One są bosskie” Foundation about Polish women, with Polish women. On December 20, 2019, they got married in Portugal. They found balance, fulfilling themselves in art, in love and in life. Conscious realize their dreams and desires, but also share their empathy, energy, visionary and passions with others.