PAINTINGS POP ART // OBRAZY POP ART

Fotograficzne obrazy Sebasstiana Skalskiego eksponują fascynację kobietami i mężczyznami, eksponują ich: ciepło, erotyzm, czasami tragizm a przede wszystkim fizyczne i duchowe piękno. Sebasstian Skalski to portrecista, artysta i wizjoner, który od 30 lat jak nikt inny potrafi żyć ze światem kultury i sztuki w masowym wykonaniu. Potrafi dopasować się do gustów ogółu, bez szkody dla głębi swojej sztuki czy też jej artyzmu. Nie tylko nie dostrzega się niczego złego w takim sprawdzonym sposobie dotarcia do mas, bo świadomi inteligencji i stylu Skalskiego należy uznać, że ta cała gwiazdorska otoczka wpisuje się i dopowiada sztukę artysty porównywaną do dzieł: Andy Warhola, Pedro Almodóvara, Herb`a Ritts`a, Annie Leibovitz czy Zofii Nasierowskiej, do której Skalskiego oficjalnie porównała malarka i muza Sebasstiana: Hanna Bakuła („Kiedyś była Zofia Nasierowska a dziś jest Sebasstian Skalski”). Każdą z prac Skalskiego oglądać można dwupoziomowo. Jako piękne fotografie i malarskie obrazy Pop Art jako ciekawe kompozycje psychologiczno-artystyczne, zabawę kolorem i formą, a przede wszystkim grę emocji portretowanych postaci! Reasumując, osobiste prace Sebasstiana Skalskiego to przede wszystkim wydarzenie artystyczne, absolutnie ważne dla polskiej sztuki fotograficznej. Warto mieć w kolekcji swój portret fotograficzny w stylu Pop Art wykonany przez tego natchnieniowego i empatycznego człowieka i artystę!
Photographic images of Sebasstian Skalski expose the fascination of women and men, displaying them: warmth, eroticism, sometimes tragedy and above all physical and spiritual beauty. Sebasstian Skalski is a portraitist, artist and visionary who has been able to live with the world of culture and art in a massive way for 30 years like no other. He can adapt to the tastes of the general public, without harming the depth of his art or its artistry. Not only is there nothing wrong with such a proven way to reach the masses, because aware of Skalski’s intelligence and style, it should be acknowledged that this whole star envelope is inscribed in and adds to the artist’s art compared to the works of: Andy Warhol, Pedro Almodóvar, Herb Ritts` a, Anna Leibovitz or Zofia Nasierowska, to whom Skalski was officially compared by Sebasstian painter and muse: Hanna Bakuła („Once there was Zofia Nasierowska and today is Sebasstian Skalski”). Each of Skalski’s works can be viewed in two levels. As beautiful photographs and paintings of Pop Art as interesting psychological and artistic compositions, playing with color and form, and above all, playing emotions of the portrayed characters! To sum up, Sebasstian Skalski’s personal works are primarily an artistic event, absolutely important for Polish photographic art. It’s worth having your Pop Art portrait in the collection made by this inspirational and empathic man and artist!

CELEBRYCI POP ART // CELEBRITIES POP ART

PRYWATNE & RODZINNE POP ART // PRIVATE & FAMILY POP ART

WYSTAWY & INSTALACJE POP ART // EXHIBITIONS & INSTALLATIONS POP ART